Индустриална зона Варна Запад


Location: Девня, Варна , България
Type: Under Development

Индустриална зона Варна Запад, където се намира имотът притежаван от Индустриална зона Варна Запад ООД, е зает предимно от предприятия на тежката химия с национално значение. Зоната е създадена от българското правителство по времето на социализма и има специално предназначение, осигурено със строителни параметри, екологични изисквания и инфраструктура, която най-добре обслужва химическата промишленост.

Близкият град Девня отдавна е свързан с предприятията в промишлената зона и е отличен източник на работна сила, а варненските университети осигуряват постоянен приток на висококвалифицирани специалисти.


Основните характеристики на зоната са:
∙ Подходящо местоположение от логистична гледна точка
∙ ∙ Отличен достъп до два самостоятелни пътя – магистралата София-Варна и главния път Провадия-Девня-Варна
∙ Железопътна връзка
∙ Близост до пристанище Варна-Запад
∙ Електрозахранване
∙ Газоснабдяване
∙ ВиК
∙ Възможности за развитие на химическа и/или тежка индустрия

Близост на парцела до:
Варна – 4.6 км.
Пристанище Варна – 3.0 км.
Международно летище Варна – 20.0 км.
Международен път E70 – 1.5 км.
Индустриална жп линия – част от зоната

Електроснабдяване
Тъй като цялата зона е създадена за промишлени нужди, електроснабдителната мрежа може да поеме почти всякакво потребление.

Природен газ
Територията на Индустриална зона Варна Запад вече има изградена и работеща газоснабдителна мрежа с възможности за значително увеличаване на капацитета. 

Водоснабдяване
Осигурена е вода за питейни и промишлени нужди.

Екологични разрешения

Почти всички парцели в Индустриална зона Варна Запад са отредени за промишлени нужди, поради което ограниченията във връзка с околната среда са минимални.

Мандат на проекта: Под управление.