Услуги
Интегрирайки различни видове услуги, ЛПМ създава условия за допълнителни икономии на разходи, за увеличаване на ефективността и гъвкавостта. Акцентът е върху осигуряването на единна точка за контакт чрез базиран на обекта мениджър/отговорник за договорите и върху оптимизиране на управленската структура и системата за изпълнение.

По отношение на международните договори, ние съчетаваме тези аспекти с трансгранична структура за управление с оглед оптимизиране и стандартизиране на услугите.

Като опитен доставчик на услуги за управление на имоти, вече с традиции на българския пазар, ние идентифицирахме някои потенциални потребности на местните клиенти и съответно предлагаме описаните по-долу услуги:

 • Управление на имоти и сградни инсталации/съоръжения
  • Услуги за оперативно управление: оптимизиране на качеството на средата като цяло и на приходните потоци
  • Консултации по управление на имоти и сградни инсталации/съоръжения
  • Контрол и управление на качеството
  • Управление на гаранциите
  • Докладване и отчетност
 • Управление на проекти