Условия за ползване
Чрез достъпа си до интернет страницата на "Лендмарк Пропърти България" Вие се съгласявате със следните условия. Ако не сте съгласни със следните условия, моля, обърнете внимание, че нямате право да използвате сайта.

Правни бележки
 
Съдържанието на този сайт (www.landmark.bg) e защитено с авторско право Copyrighted ©Landmark Property Bulgaria Jsc 2011. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени. Възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението и съхранението на част или на цялото съдържание под каквато и да било форма без предварителното писмено разрешение на "Лендмарк Пропърти България" ЕАД е забранено, освен ако не съответства на следните условия.

 
Ограничен лиценз
 
"Лендмарк Пропърти България" ЕАД дава съгласието си да разглеждате сайта www.landmark.bg на своя компютър и да отпечатвате копия или извлечения от тези страници единствено за лично ползване, а не за разпространение, освен ако за това не е дадено писмено съгласие от "Лендмарк Пропърти България" ЕАД. Отделни документи в mrproperty.eu може да подлежат на допълнителни условия, посочени в тези документи. Този сайт и съдържанието в него са разрешени за ползване за лични, нетърговски цели. Използването на прессъобщения и на други документи, класифицирани като публични, е разрешено в обществените комуникации, ако е посочен източникът на информацията.
 
Този сайт и неговото съдържание се предоставят за Ваше удобство. Съдържанието на уеб страниците на „Лендмарк Пропърти България“ ЕАД се предоставя на основата на "това, което е" и "това, което е налично". "Лендмарк Пропърти България" ЕАД не гарантира, че в нейните уеб страници няма да има прекъсвания или грешки. "Лендмарк Пропърти България" ЕАД си запазва правото да редактира страниците и да отнема достъпа до тях по всяко време.

 
Отказ от права
 
НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ЕДИНСТВЕНО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ ИЛИ НЕНАРУШЕНИЕ ИЛИ КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ТЪРГОВСКИ КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ОТНОСНО НАЛИЧНОСТТА, ТОЧНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. "ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ" НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ВРЕДИ, ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ ПОЛЗВА ТАЗИ УСЛУГА ДОРИ АКО „ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ. НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА, ТАКА ЧЕ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НА „ЛЕНДМАРК ПРОПЪРТИ БЪЛГАРИЯ“ В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ЩЕ СЕ ОГРАНИЧИ ДО НАЙ-ГОЛЯМАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ЗАКОНА.

 
Сайтове на трети лица
 
За да улесни Вашия достъп, "Лендмарк Пропърти България" може да включи връзки към интернет сайтове, които са собственост или се управляват от трети лица. При свързването си с такъв сайт на трето лице, вие преглеждате и се съгласявате с правилата за използване на такъв сайт, преди да го използвате. Вие също се съгласявате, че "Лендмарк Пропърти България" ЕАД не упражнява контрол върху съдържанието на този сайт и не поема каквато и да било отговорност за материалите, създадени или публикувани от такива сайтове на трети лица.

 Освен това връзка към сайт, който не е на "Лендмарк Пропърти България" ЕАД, не предполага, че "Лендмарк Пропърти България" ЕАД дава потвърждението си за сайта или за продуктите или услугите, посочени в такъв сайт на трето лице.

Като предоставяте материал на някой от нашите сървъри, например чрез имейл или чрез mrproperty.eu, Вие се съгласявате, че:

 

1.материалът няма да съдържа нищо, което да е незаконно или по някакъв друг начин неподходящо за публикуване;
2.ще положите необходимите усилия, за да сканирате и да премахнете всякакви вируси или други вредни или деструктивни характеристики, преди да изпратите материала; и
3.притежавате материала или имате неограничено право да ни го предоставите и „Лендмарк пропърти България“ ЕАД може да публикува материала безплатно и/или да го включи, както и всякакви идеи, описани в него, в нашите продукти, без да носи отговорност или да има задължени
4.сте съгласни да не предприемате действия срещу нас във връзка с материала, който сте предоставили, и сте съгласни да ни обезщетите, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с предоставения от Вас материал. „Лендмарк Пропърти България“ ЕАД не преглежда и не може да преглежда съдържанието, изпратено от потребители, на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание.


"Лендмарк пропърти България" ЕАД може по всяко време и по своя преценка да премахне съдържание, изпратено й от потребители. "Лендмарк Пропърти България" ЕАД е регистрирана търговска марка на „Лендмарк Пропърти България“ ЕАД. Наименованията на продуктите на "Лендмарк Пропърти България" са или търговски марки, или регистрирани търговски марки на "Лендмарк Пропърти България". Други наименования на продукти и търговски дружества, посочени тук, могат да бъдат търговски марки или търговски наименования на съответните си притежатели. Вашият достъп до този сайт няма да се тълкува като даване косвено, чрез твърдения в обратен смисъл или по друг начин на лиценз или на право да се използва която и да е било марка, появила се на сайта, без предварителното писмено съгласие на "Лендмарк Пропърти България" ЕАД или на трето лице, което е неин притежател.