За нас
Юри Катанов
Главен изпълнителен директор на Лендмарк Холдингс и изпълнителен директор на компанията-майка Алфа Финанс Холдинг. Юри Катанов има над 10 години опит в областта на сливания и придобивания, корпоративни финанси, структуриране и финансиране на операции, включително сделки с недвижими имоти. Участвал е в редица проекти и транзакции с недвижими имоти в България и региона, в организацията и изпълнението на съответните процеси, както в последващото стратегическо управление на активите. 

Лъчезар Пенкин
Мениджър „Наеми и продажби” с над 7 години професионален опит в сектора на недвижимите имоти. Отговаря за управлението на повече от 200 000 кв.м. фирмени имоти и активи. След като постъпва в компанията през 2007 г., Лъчезар работи с международни и местни фирми във връзка с наемането на имотите на фонда от известни институции и търговски вериги като Eurobank EFG (Postbank), Deutsche Bank, CMS Cameron McKenna, Nova TV, Uniqa, IBM, Turkish AirlinesServier MedicalRegus и др. 

Иван Цветков
Финансов мениджър с над 10 години опит в областта на финансите и финансовия контрол. В момента отговаря за прогнозиране, бюджетиране и отчитане дейността на управляваните активи.

Джени Георгиева
Главен юрисконсулт с над 13 години опит в корпоративното и вещно право. В нейната компетентност са всички правни въпроси, свързани с придобиване и разпореждане с активи и дялови участия на дружеството; отношенията с финансовите институции, държавните и общинските органи.